JM Free Ebooks - шаблон joomla Форекс

  Дар замони муосир соҳаҳои мухталифи илм ба ҳам то рафт наздиктару алоқамандтар шуда истодаанд. Дар заминаи ба ҳам наздик шудани шохаҳои илмҳои гуногун дар солҳои охир илмҳои нави муштарак, аз қабили физикаи химиявӣ, физикаи биологӣ (биофизика), физикаи геологӣ (геофизика), химияи биологӣ (биохимия), кибернетика, геоинформатика, биоинформатика, евгеника ва ғайраву кашфиёти илмии сарҳадӣ ба миён омаданд. Мисоли хуби тасдиқи ин гуфтаҳо, пайдоиш ва инкишофи илми нав - синергетика мебошад. Дар синергетика дастовардҳои илмҳои гуногун, аз алгебра, физика, астрофизика, химия, биология, геология ва иқтисод истифода мешаванд. Мавзӯи асосии ин риштаи илм дарки ҷараёни ташаккули худмураттабии системаҳои кушод аст. Ин ҷо пурсише ба миён меояд, ки системаҳо чӣ тавр аз як ҳолати бенизомӣ ба дараҷаи низоми мукаммал меоянд? Барои инсон бисёр аҷиб аст, ки чӣ тавр аз чанги фазои кайҳонӣ сайёраву ситораҳо, галактикаҳо, чӣ тавр аз моддаҳои ғайриорганикӣ моддаҳои органикӣ ба вуҷуд меоянд ва ҳаёти воқеӣ пайдо мешавад. Бояд таъкид кард, ки дар табиат ва ҷомеа тамоми системаҳои мавҷуда кушод буда, хосияти ҳамтаъсироти онҳо таназзулу пешрафти табиату ҷамъиятро таъмин менамояд.

  Тамоми қонунҳое, ки дар механикаи классикӣ омӯхта мешаванд, характери универсалӣ доранд, яъне ин қонунҳо ба ҳама объектҳо тааллуқ доранд. Масалан, ҳаракати механикӣ шакли аз ҳама оддитарин ҳаракат буда, хоси тамоми ҷисмҳои хурду калон мебошад. Қонуни ҷозибаи умумиҷаҳонӣ бошад, ба ҳама ҷисмҳо новобаста аз ҳаҷму вазнашон татбиқшаванда аст. Хусусияти фарқкунандагии қонунияти мазкур аз он иборат аст, ки пешгӯиҳои дар асоси ин қонунҳо ба даст меомада тавсифи дуруст ва як қимат доранд. Ин гуна қонунҳоро қонунҳои динамикӣ меноманд. Дар нимаи дуюми асри XIX, яъне баъд аз инқилоб дар табиатшиносӣ дар илм қонунҳое пайдо шуданд, ки пешгӯиҳои дар асоси онҳо ба амал меомада якқимата набуда, балки характери эҳтимолӣ доранд. Характери эҳтимолӣ доштани ин қонунҳо боиси он гардид, ки солҳои аввал онҳоро дар илм ҳамчун қонун қабул намекарданд. Танҳо пас аз он, ки механикаи квантӣ ҳамчун илм бунёд гардид, муносибат ба ин қонунҳо куллан тағйир ёфта, онҳоро қонунҳои статистикӣ номиданд. Дар замони муосир ин гуна қонунҳо дар физика, биология, геология, демография, фаъолияти суғурта, статистикаи иҷтимоӣ ва дигар илмҳои табиию гуманитарӣ низ васеъ истифода мешаванд.

 Илму дониш зодаи табъу завқи қавму нажоди ҷудогона набуда, дар заминаи ҷустуҷӯҳои насл ба насли муҳаққиқони халқу миллатҳои мухталиф сурат гирифтааст ва ба ин маънӣ аз аввал тамоюли байналхалқӣ дошт. Ин нуктаро дар мисоли таърихи ташаккули афкори илмии мутафаккирони тоҷику форс ба таври хеле мухтасар шарҳу тафсир медиҳем.

Чоршанбе, 01 Августи 2018 07:36

Консепсияи натурфалсафии Юнони атиқа

Муаллиф:

  Фалсафа ва илми Юнони атиқа аз асрҳои VII - VI пеш аз милод оғоз гардида, ибтидо дар шаҳр - давлатҳои юнонӣ, яъне қисмати ғарбии Осиёи Хурд, баъд аз он дар шаҳрҳои Италияи ҷанубӣ, ҷазираи Ситсилия ва ахиран дар худи Юнон, дар шаҳри Афина арзи ҳастӣ намудааст. Фалсафаи атиқии Юнон, ин маҷмӯи таълимоти фалсафиест, ки давраи хеле ҳам тӯлонӣ, яъне аз асри VII пеш аз милод то асри VI - и милодиро дар бар мегирад. Омӯзиши таърихи фалсафа ва илм нишон медиҳад, ки пайдоиши илми Юнонзамин ба илму фарҳанги Шарқи бостон пайванди ногусастанӣ дорад. Хусусан, пайдоиши тамаддун, хат, асотир, баъзе нишонаҳои илм оид ба ҳодисоти табиату фалсафа дар Миср, Вавилон, Бобулистон, Ҳинд, Чину Эрон ба ташаккули илм ва фалсафаи Юнон таъсири амиқ гузоштаанд. Ҷиҳати фарқкунандаи фалсафаи Юнони атиқа робитаи бевоситаи он бо табииёт мебошад, ки дертар дар ин замина илмҳои астрономия, физика ва зоология ба вуҷуд омаданд. Ва ин тараққиёти илмҳои ҷудогона ба соҳаҳои мухталифи ҳунармандӣ, тиҷорат, санъат, адабиёт ва фарҳанг низ таъсири калон расонида, нақши онҳоро баланд мебардоштанд. Ҳамин тариқ, омӯзиши мероси гаронбаҳои илму фалсафаи Юнони қадим моро ба олами беканори илму фарҳанг ва афкори безаволи мутафаккирони он ошно месозад, ки мо иддае аз онҳоро мавриди баҳрабардорӣ қарор хоҳем дод.

Китобҳо